Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.plBCC proponuje: uwagi do projektu ustawy o transporcie drogowym
Transport drogowy

BCC proponuje: uwagi do projektu ustawy o transporcie drogowym

14 czerwca 2017 r.   |  AS

Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany w zakresie możliwości wszczynania postępowań dotyczących dobrej reputacji w przypadku mało istotnych naruszeń, mogą być niebezpiecznym narzędziem dla organów kontrolujących, pozwalającym im na nakładanie kar bądź odbieranie przewoźnikom stosownych uprawnień.


Warning: getimagesize(http://www.pgt.pl/img_ar/) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /_art.php on line 110

Niepokojące jest, iż nawet jedno naruszenie może stanowić podstawę do wszczęcia takiej procedury w zakresie spełniania wymogów dobrej reputacji. Może to otworzyć drogę do eliminowania uczciwych przedsiębiorców z obrotu gospodarczego przez konkurencję czy też nielojalnych kierowców.

BCC proponuje, aby resort złagodził przepisy projektu ustawy o transporcie drogowym wzorując się na regulacjach unijnych, które wskazują na konieczność wszczynania postępowań administracyjnych dopiero w sytuacji stwierdzenia powtarzających się bądź poważnych naruszeń.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku ujednolicenia i dostosowania prawa krajowego do unijnego. Z jednej strony, regulacje dotyczące dobrej reputacji podmiotów wskazanych w ustawie, mogą spowodować wyeliminowanie z rynku nieuczciwej konkurencji oraz firm stosujących złe praktyki. Z drugiej, wprowadzenie zmian spowoduje również sporo kłopotów po stronie przedsiębiorców w zakresie organizacji pracy:  opracowanie wewnętrznych procedur ścisłego przestrzegania przepisów, zwiększenie nadzoru nad kierowcami, czuwanie nad stanem technicznym pojazdów i organizacją procedury organizowania przewozów. Wiele z tych obowiązków spoczywać będzie na całej rzeszy pracowników różnego szczebla u danego pracodawcy, co może wywołać ogromny problem zaufania wewnątrzzakładowego i rozkładu obowiązków, czy też odpowiedzialności wewnętrznej w firmie.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Komisji UE 2016/403 z 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady „przeprowadzenie pełnego krajowego postępowania administracyjnego w celu ustalenia, czy utrata dobrej reputacji stanowiłaby proporcjonalną reakcję w indywidualnym przypadku, jest jednak obowiązkiem właściwych organów państwa członkowskiego. Taka krajowa procedura kontroli powinna obejmować, w stosownych przypadkach, kontrole w siedzibie danego przedsiębiorcy. Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji państwa członkowskie powinny brać pod uwagę postępowanie przedsiębiorstwa, jego zarządzających i wszelkich innych odpowiednich osób”.

Kwestie procedury administracyjnej pozostawiono do uregulowania wewnętrznego, na poziomie krajowym.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Wiele kłopotów przedsiębiorcom może przysporzyć prowadzenie postępowań administracyjnych, których podstawy wszczęcia są bardzo ogólne, a uprawnienia właściwych organów szerokie. Niepokojące jest, iż nawet jedno naruszenie może stanowić podstawę do wszczęcia takiej procedury w zakresie spełniania wymogów dobrej reputacji. To z kolei może otworzyć drogę do eliminowania uczciwych przedsiębiorców z obrotu gospodarczego przez konkurencję czy też nielojalnych kierowców. Przepisy unijne, w swojej treści, wskazują na konieczność wszczynania postępowań administracyjnych wobec stwierdzenia powtarzających się naruszeń bądź naruszeń poważnych i poważniejszych. Wobec tego proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmiany w zakresie możliwości wszczynania postępowań dotyczących dobrej reputacji w przypadku mało istotnych naruszeń, mogą być niebezpiecznym narzędziem dla organów kontrolujących, pozwalającym im na nakładanie kar bądź odbieranie przewoźnikom stosownych uprawnień. Przykładem takich działań było karanie przewoźników za brak zezwolenia i przekraczanie nacisków na osie pojazdów powyżej 8 i 10 ton z uwagi na opóźnienia w modernizacji dróg dostosowanych do nacisku 11,5 tony, pomimo że do takiej modernizacji zobowiązała państwo polskie już kilka lat temu Komisja Europejska.

[ BCC ]

W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl